fbpx

Ruszyła kolejna edycja programu „Mój Prąd” – już od 15 kwietnia jest możliwość składnia wniosków

Głównym cele programu „Mój Prąd”, który powstał w 2018 r. jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Jednak czwarta edycja programu znacznie różni się od poprzednich. Skupia się głównie na wzroście autokonsumpcji energii wytworzonej z zainstalowanych paneli fotowoltaicznych poprzez jej magazynowanie i dokładniejsze zarządzanie produkcją i zużyciem.

Kto może skorzystać z dofinansowania w programie „Mój Prąd 4.0”?

Kolejny nabór wniosków dedykowany jest dla istniejących prosumentów, których dotyczy zmiana systemu rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing, jak i dla nowych prosumentów w systemie net-billing.

„Program w nowej odsłonie nadal adresowany jest do osób fizycznych mających zawartą umowę kompleksową lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD), ale obecnie – poza dofinansowaniem do mikroinstalacji fotowoltaicznej (paneli PV) – będzie można również uzyskać finansowe wsparcie na nowe komponenty. Dotacja z NFOŚiGW obejmie bowiem urządzenia do magazynowania energii elektrycznej oraz ciepła bezpośrednio u prosumenta, dzięki którym sieć elektroenergetyczna przestanie być „wirtualnym magazynem energii”. Dodatkowo będzie można uzyskać dofinansowanie do urządzeń umożliwiających racjonalne zarządzanie wytworzoną energią elektryczną. Kwalifikowane do dofinansowania mają być następujące koszty: zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele z niezbędnym oprzyrządowaniem) oraz zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytworzoną energią”. – poinformował portal gov.pl

Budżet

Kwota* alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 855 000 000
* (łącznie dla MP3 i MP4 naboru)

Okres kwalifikowalności kosztów

Od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r., przy czym:

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego);
 • zakończenie przedsięwzięcia przyłączenie mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowane. Datę zakończenia przedsięwzięcia stanowi data uruchomienia ostatniego z urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie albo data opłacenia ostatniej z faktur lub paragonów imiennych w zależności, która z tych dat jest późniejsza;
Warunki dofinansowania
 • Dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła i system zarządzania energią, których zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 01.02.2020 r.
 • Dofinansowanie udziela się na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
  Za przedsięwzięcie zakończone uznaje się przedsięwzięcie, w którym:

  • za wszystkie elementy (pozycje) wymienione na fakturach lub paragonach imiennych przedstawionych do wniosku o dofinansowanie — dokonano zapłaty w całości;
  • wszystkie urządzenia zostały trwale podłączone i uruchomione;
  • dokonano zgłoszeń lub poinformowano odpowiednie instytucje o dokonanej inwestycji;
Jak złożyć wniosek?

Złóż wniosek w kolejnym naborze od 15.04.2022 r. do 22.12.2022 r. Data zamknięcia naboru może ulec zmianie w przypadku wyczerpania alokacji środków.

Aby wziąć udział w naborze do Programu Priorytetowego Mój Prąd, należy przygotować elektroniczne wersje niezbędnych dokumentów. Instrukcję krok po kroku oraz listę wymaganych dokumentów znajdziesz na stronie https://mojprad.gov.pl/zloz-wniosek